CC "MOK AVTOTRANS"

Close corporation "MEJOTRASLEVOY KONSORCIUM AVTOTRANS"

1. Operations with immovables 2. Lease of own immovable

Region: Moscow Address: g. Moskva, ul. Sharikopodshipnikovskaya, d. 24 Phone: +7 (495) 231‒01‒98


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Ugo-Vostochniy, Pechatniki. Chief executive officer CC "MOK AVTOTRANS" — Peshkov Dmitriy Vitalevich. OKPO: 70166668

Competitors of the CC "MOK AVTOTRANS"

Russian companies

CC "MOK AVTOTRANS" information, address, phones